Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamist reguleerib

Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamist reguleerib “Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord”. 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamise eksam toimub kolm korda aastas: jaanuaris, juunis ja oktoobris.

Eksamile registreerumine on kohustuslik ja eksamile saab registreerida e-posti teel heli.ainjarv@hk.tlu.ee 15. detsembriks, 15. maiks või 15. septembriks. Eksamit hindab eksamikomisjon.

Eksam koosneb alljärgnevatest osadest:

  • valikvastustega test;
  • probleemülesande lahendamine;
  • sõidueksam;
  • vabalt valitud teemal sõidutunni salvestus, transkriptsioon ja eneseanalüüs;
  • vabalt valitud teemal teooriaõppe minitunni läbiviimine;
  • intervjuu.

Lisainfo: Heli Ainjärv: heli.ainjarv@hk.tlu.ee; tel: +372 5208661